Scroll to top
sk

Narušená komunikačná schopnosť

Novinky | Viola Krišová - 11. mája 2023

Pri vymedzení narušenej komunikačnej schopnosti (skratka NKS) môže ísť o tieto jazykové roviny: foneticko-fonologickú (výslovnosť a zvuková stránka reči),  morfologicko-syntaktickú (gramatika a stavba viet), lexikálno-sémantickú (slovná zásoba a porozumenie významu slov) a pragmatickú (používanie reči ku komunikácií v sociálnom prostredí).

Základné druhy narušenej komunikačnej schopnosti, sa v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb členia na konkrétne diagnózy:

–        vývinová bezrečnosť – vývinová dysfázia;

– získaný orgán bezrečnosť – afázia;

– získané psychogénne bez rečnosti- mutizmu;

–        narušenie zvuku reči – rinolália, palatolália;

–        narušenie plynulosti reči – balbuties, tumultus sermonis;

–        narušenie článkovania reči – dyslália, dyzartria;

–        poruchy hlasu – dysfónia, afónia;

–        narušenie grafickej stránky reči;

–        symptomatické poruchy reči: NKS pri iných, dominujúcich postihnutiach,

ochoreniach, narušeniach;

–        kombinované chyby a poruchy reči – súčasný výskyt viacerých druhov

narušenej komunikačnej schopnosti.

 

Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin reči. 

Je to narušenie komunikačnej schopnosti, ku ktorému dochádza poškodením ranne sa vyvíjajúcej centrálnej nervovej sústavy a prejavuje sa neschopnosťou alebo zníženou schopnosťou verbálne komunikovať aj keď podmienky pre vytvorenie tejto schopnosti sú dobré – nevyskytujú sa závažné neurologické alebo psychiatrické nálezy, inteligencia je primeraná, nevyskytuje sa závažná porucha sluchu, sociálne prostredie je stimulujúce, poskytuje dostatok podnetov.

Dieťa s vývinovou dysfáziou má deficity v sluchovom vnímaní slova, čo sa prejavuje v oblasti fonologických opozícií: znelosť – neznelosť, mäkkosť – tvrdosť, krátkosť – dlhosť. Zvukový obraz slova, ktorý má uložený v mysli je nesprávny. Typická je neschopnosť vyjadrovať sa hovorenou rečou, nezrozumiteľnosť reči pre počúvajúceho, dysgramatizmy, zle štylizované výpovede, ťažkosti v porozumení bežnej reči, obmedzená slovná zásoba, ktorá neumožňuje vyjadriť svoje myšlienky.

    U detí školského veku sú deficity hlbšieho charakteru s uvedomovaním si hláskovej štruktúry slov, s osvojovaním si pravopisných pravidiel, s odbornými výrazmi a novými pojmami, s porozumením textu, so selektovaním dôležitej informácie, ktorú si treba zapamätať, s formulovaním vlastných myšlienok v ústnej a písomnej podobe (Mikulajová, Rafajdusová, 1993,Kerekrétiová a kol., 2009). 

 

Súvisiace články