Scroll to top
sk
Novinky | Viola Krišová - 3. mája 2023

Vývinové poruchy reči

V súčasnej vyspelej spoločnosti stúpa počet detí s ľahkými odchýlkami v psychickom vývine. U detí s psychickými dysfunkciami je vysoké zastúpenie detí s vývinovými poruchami reči – dysfázia.

Okrem toho, že tieto deti majú problém s rečou, zaostávajú aj v oblasti jemnej motoriky, grafomotoriky, pamäti a tiež kognitívne oslabenia. Bývajú rýchlejšie unavené. V školskom veku sa sa pridružujú poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia

U nás vieme deťom pomôcť, dávame im priestor aby rozprávali a radi rozprávali 😊

Súvisiace články