Scroll to top
sk

Prihláška

PRIHLÁŠKA na DENNÝ TÁBOR SuppiQ


Podpisom/odoslaním na prihláške potvrdzujete, že ste boli oboznámený so základnými informáciami, ktorých písomná forma je súčasťou prihlášky na tábor. Ako zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, na účel uchovania internej databázy zoznamu detí Denného tábora SuppiQ 2023. Súhlas udeľujem na fotografovanie dieťaťa na účel referencií pre rodičov, ako aj na referenčné zverejnenie fotografie na webovej stránke a sociálnych sieťach SuppiQ. Zároveň udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním mojich osobných údajov, ako kontaktnej osoby zákonného zástupcu dieťaťa, v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, email. Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

DENNÝ TÁBOR SuppiQ
• V prípade záujmu o rezerváciu miesta v tábore, je potrebné vyplniť prihlášku a zaslať ju na: info@suppiq.sk
• Po zaslaní záväznej prihlášky dostanete potvrdzujúci mail.
• Cena pre dieťa za 1 deň je 35,-€.
• Platba je na mieste ráno.
• Milí rodičia, pri nástupe do Denného tábora SuppiQ budete podpisovať Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
• Prefotenú platnú kartičku poistenca Vášho dieťaťa priložte k prihláške.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Denný tábor je určený pre deti vo veku od 5 do 13 rokov.
Tábor sa uskutoční pri počte detí 7 - 10.
Pre deti budú k dispozícii animátori a špeciálni pedagógovia.
Žiadame rodičov, aby deťom na tábor nedávali mobily, tablety, či inú elektroniku a dopravné prostriedky, za ktorých stratu či odcudzenie neručíme.
Počas dňa je pre deti zabezpečený pitný režim, obed, ovocie a odmeny za súťaže.
Rodič zabezpečí pre dieťa desiatu a olovrant.
V prípade záujmu je potrebné miesto rezervovať čo najskôr.
HARMONOGRAM DŇA:
07:50 – 08:00 príchod detí
08:30 – 10:00 hry, Čítanie s porozumením a Divadielko
10:00 – 11:45 športové dopoludnia (šport, hry, súťaže)
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 13:30 popoludňajšie cvičenia a grafomotorika
13:30 – 14:30 športové popoludnie, JOGA pre deti (šport, hry, súťaže)
14:30 – 15:0 aktivity podľa záujmu detí a odchod detí
PROSÍME VÁS, ABY DETI PRI NÁSTUPE NA TÁBOR Boli oblečené v pohodlnom športovom oblečení, fľaša na vodu, šiltovka/čiapka, krém na opaľovanie,.
• V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: 0917 043 669 alebo info@suppiq.sk .